Unico Hakkında

UNICO SİGORTA A.Ş. ETİK İLKELERİ


Giriş


Unico Sigorta A.Ş. (“Unico Sigorta”), tüm çalışanlarının en yüksek iş etiği standartlarına uymasını ve işlerini özenli etik, profesyonel ve yasal standartlara gore yönetmesini ve yürütmesini beklemektedir.

Kurallar dahilinde sözü edilen ilkeler Unico Sigorta açısından temel öneme haizdir ve bu kurallara uyulmaması işten çıkarma veya diğer disiplin uygulamalarına neden olabilir.

Etik İlkelerin Amacı

Faaliyetler sırasında, sigorta sektöründeki güven ve istikrarın sağlanması, ekonomide zarar doğurabilecek işlem ve uygulamaların önlenmesi amacıyla, Şirketin tüm çalışanları aşağıda belirtilen genel ilkeler doğrultusunda görevlerini yürütürler.

Genel İlkeler

• Sigortacılığa ilişkin yasal düzenlemelere tam uygunluk.
• Sigortacılık ilişkisinde bulunulan müşteriler, acenteler ile bunların çalışanları, hissedarları, grup şirketleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerde dürüstlük.
• İlişkide bulunulan tüm taraflara sunulan hizmetlerde açık, anlaşılır ve doğru bilgi vermek; tarafları hak ve yükümlülükleri konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirmek.
• Karlılığın yanı sıra ekonomik kalkınmanın gereklerini dikkate alarak faaliyette bulunmaya özen göstermek.
• Sigorta sektörüne güvenin sürekliliğinin sağlanması ve sektörün ortak menfaatlerinin gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda haksız rekabet koşulları yaratmaktan kaçınmak.
• Tüm faaliyetlerde toplumsal yararın gözetilmesi ve çevrenin korunmasına özen göstermek, bu konuda alınacak tedbirlerin tam olarak ve zamanında uygulanmasını sağlamak.
• Karaparanın aklanması ile mücadelenin gereklerini tam olarak ve zamanında yerine getirmek, bu konuda uluslararası ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Unico Sigorta’nın Açıklanan İş Etiği İlkeleri

1. Kanunlar ve Yönetmeliklere Uyulması

Unico Sigorta çalışanları iş dürüstlüğünü en yüksek seviyede korumak için tüm kanun ve yönetmeliklerin ruhuna ve kurallarına uyarlar.

2. Rüşvet ve Yolsuzluğun Reddedilmesi

Unico Sigorta çalışanları hükümet yetkilileri ve karar alma gücüne sahip tüm kişiler dahil olmak üzere, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar işlerinin bir parçası olarak rüşveti reddederler.

3. İşin Adil ve Dürüst Bir Şekilde Yürütülmesi

a. Hediyeler ve ağırlama

Tedarikçiler, aracılar veya diğer üçüncü parti temsilcilerle iş yaparken hediyeler ve eğlence ile ödün vererek uzlaşma sağlamadığımızı garanti altına alırız.

b. Tedarikçi ilişkileri ve iş ortaklıkları

Hediye ve ağırlama tekliflerinden kaçınmak için iş ortaklarının sözleşmelerinin koşullarına uyar ve saygı gösteririz.

c. Çıkar çatışmaları

Unico Sigorta’nın çıkarlarıyla mevcut bir çıkar çatışmasına yol açabilen durumlardan kaçınırız. Unico Sigorta’daki konumumuzu, etkimizi, şirket varlıklarını veya kaynaklarını kişisel olarak veya ailemiz, arkadaşlarımız ve çalıştıkları kurumlara fayda sağlayacak ve Unico Sigorta’nın çıkarlarıyla çatışacak şekilde kullanmayız.

4. Müşterilere Adil ve Dürüst Bir Şekilde Davranılması

Unico Sigorta işlerini dürüst bir şekilde yürütür. Müşterilerimize adil davranır, açık, dürüst ve yanıltıcı olmayan şekilde iletişim kurarız.

5. Bilgilerin Gizliliği

Unico Sigorta hakkında, işleri, uygulamaları, operasyonları ve çalışanlarına yönelik olarak elde ettiğimiz tüm bilgilere son derece gizli bilgi muamelesi gösterir ve yalnızca görevlerimizin yasalara uygun şekilde yerine getirilmesi için kullanmayı temin ederiz.

6. Doğru ve Dürüst Raporlama

Tüm mali işlemleri genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre doğru ve zamanında kaydederiz. Tüm ödeme ve işlemlerin doğalarını ve amaçlarını açık bir şekilde tanımlayan ve açıklayan uygun belgelerle desteklenmesini sağlarız.

7. Mali Suçlar

Unico Sigorta para aklama, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk, görevi suistimal ve piyasa istismarını kapsayan mali suçları asgari seviyeye indirme taahhüdünde bulunmaktadır. Mali suçlara karşı sıfır tolerans yaklaşımı uygulamaktayız.

8. Çalışanlarımıza, Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız

Unico Sigorta bir işletme olarak, işe alım süreci, gelişme olanağı ve yükselmenin objektif dayanakları olmasını temin eder. Unico Sigorta,

• Cinsiyet, cinsel eğilimler, medeni hal, inanç, renk, ırk, din, yaş, etnik köken, uyruk, vatandaşlık durumu veya maluliyet üzerinden ayırım yapılmamasını,
• Yalnızca objektif yetenek değerlendirmesi ve işle ilgili diğer kriterlere dayanması,
• Eğitim ve kariyer geliştirme ise karşılıklı belirlenen ihtiyaçlara üzerinde anlaşılan ihtiyaçlara dayanmasını sağlar.

Unico Sigorta tüm personeli için güvenli, emniyetli ve sağlıklı bir çevre sağlama ve ayrıca çalışanları ve müşterileri ve Unico Sigorta tesislerini ziyaret edenler için risklerin yönetimini de temin eder.

Unico Sigorta, sorumlu bir işletme olarak, insanların ve toplumun karşı karşıya kaldığı zorluklarla ilgilenmektedir. Yatırım stratejimiz, sunabileceğimiz gerçek uzmanlığımız olan alanlarda maddi ve kurumsal destekleyen bir yaklaşım sergiler.

9. Usulsüzlüklerin Bildirilmesi

Şirket mensupları, acenteleri ve müşteriler dâhil olmak ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere herhangi bir tarafa ilişkin bir usulsüzlük tespit eden veya böyle bir usulsüzlükten haberdar olan Şirket mensuplarının, konuya ilişkin hareket tarzının benimsenmesi açısından İç Denetim Bölümü’ne bildirmeleri gerekir. İç Denetim birimi yetkilileri Şirket nezdinde tanınan yetkiler ve sorumluluklar uyarınca durumu değerlendirecek olup ilgili taraflara gerekli bildirimlerin yapılmasını sağlayacaklardır.

Sorularınız ve bildirimleriniz için aşağıdaki eposta ve posta adreslerini kullanabilir veya yetkililerle direkt temasa geçebilirsiniz;

• E-Posta: suphelidurum@unicosigorta.com.tr
• Posta: UNICO Sigorta A.Ş Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sokak No:1 Kat: 22 & 24 Kadıköy / İstanbul
• Telefon: 0216 547 75 80