Unico Hakkında

KAR DAĞITIMI POLİTİKASI


1. Kar Dağıtım Politikasının Yasal Çerçevesi

Şirketimiz sigortacılık mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri, vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.

Kar dağıtımına konu olacak tutarın belirlenmesinde, Şirketimizin sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

2. Kar Dağıtımında Yetkili Organlar

Dağıtılacak temettünün, nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesine, mevzuatta öngörülen yasal sürelerde dağıtım yapılması hususunda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Yönetim Kurulu yıllık olağan genel kurul toplantısı öncesi “Kar Dağıtım Tablosu”nu onaylayarak Genel Kurula kar dağıtım önerisini iletmektedir.

3. Karın Tespiti ve Dağıtımı

Şirketin yıllık karı, yıllık bilançoya göre belirlenir. Şirketin net dönem karı, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat, vergi mevzuatı ve genel kabul görmüş muhasebe kurallarına uygun olarak hesaplanır. Net dönem karı dağıtıma tabi tutulmadan önce varsa geçmiş yıl zararları düşülecektir. Bu şekilde belirlenen şirket karı, aşağıdaki sıra ve ilkelere uygun olarak dağıtılır:

a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca net dönem karının %5’i, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
b) Varsa yıl içinde yapılan bağışların kalan tutara eklenmesi ile bulunacak tutardan, %5 oranında birinci kar payı ayrılır ve tüm ortaklara, Şirket sermayesindeki ortaklık payları oranında dağıtılabilir.
c) Genel Kurul, net dönem karının kalan kısmının, tamamen veya kısmen yedek akçe olarak ayrılmasına veya pay sahiplerine dağıtılmasına karar verebilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır.

Kanunen zorunlu yedek akçeler ayrılmaksızın kar payı dağıtımına, karın ertesi yıla aktarılmasına veya ihtiyari yedek akçe ayrılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kanunen zorunlu yedek akçeler yanında esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamayacaktır.

Genel Kurulca dağıtılmasına karar verilen kar payının hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

4. Kar Dağıtımında Uyulan Süreler

Şirket, yıllık kar/zarar sonuçları üzerinden, Genel Kurul kararı ile, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin önerisini dikkate alarak, kar dağıtımı yapmaktadır. Ara dönemde kar dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, yıllık Genel Kurul toplantısından önce yapılır.

Genel Kurulun kar dağıtım kararı alması sonrasında kar dağıtım süresi ve kullandırılacak rüçhan haklarının süresi Genel Kurulca belirlenir ve ilan olunur.

5. Kısıtlamalar

Şirket Esas Sözleşmesi gereği, ilgili kanun hükümleri ile ayrılması gerekli yedek akçeler ile Esas Sözleşme’de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme’de kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Şirket, kar dağıtımı sırasında %15 gelir vergisi stopajı yapmaktadır.