Yasal Bilgilendirmeler

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GENEL AYDINLATMA METNİ

Unico Sigorta AŞ (“Unico” veya “Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli teknik ve hukuki tedbiri veri sorumlusu sıfatıyla almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu Unico Sigorta A.Ş. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni’nden (“Aydınlatma Metni”) ulaşabilirler.

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu olarak Unico ya da Unico’nun işbirliği içinde olduğu diğer gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenmektedir:

1. Kasko, trafik sigortası, DASK, konut sigortası, acil sağlık sigortası, kritik hastalıklar sigortası, ferdi kaza sigortası, seyahat sigortası, tamamlayıcı sağlık ve ameliyat sigortası, yabancı sağlık sigortası, elektronik cihaz sigortası, inşaat bütün riskler sigortası, makine kırılması sigortası, montaj bütün riskler sigortası, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası, işveren mali mesuliyet sigortası, mesleki sorumluluk sigortası, ürün sorumluluk sigortası, yönetici sorumluluk sigortası, eczane paket sigortası, esnaf sigortası, endüstriyel paket sigortası, geniş kapsamlı işyeri sigortası, kobi sigorta paketi, kobim güvende sigortası, otel paket sigortası, plaza paket sigortası, site paket sigortası, nakliyat sigortası, yurt içi taşıyıcı sorumluluk sigortası, yat ve tekne sigortası, kart koruma sigortası, katılım sigortacılığı başta olmak üzere faaliyet alanlarımıza ilişkin sağlıklı ve etkin hizmet verilebilmesi amacıyla,

2. Sunduğumuz hizmetlerimizin ve faaliyetlerimizin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, alternatiflerin üretilmesi ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz kişilere sunulabilmesi amacıyla,

3. Başta 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca düzenlenme yükümlülüğümüzün bulunduğu evrakın düzenlenebilmesi amacıyla,

4. Poliçe üretim ve tahsilatı ile ilgili işlemlerin yapılması amacıyla,

6. Broker süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

7. Poliçe tahsilatı, acente borç tahsilatı, acente komisyon ödemelerinin yapılması amacıyla,

8. Eksper süreçlerinin yürütülmesi ve ekspertiz raporlarının oluşturulup, eksper performans takibinin yapılması amacıyla,

9. Teklif, koasürans, reasürans, hasar inceleme, risk yönetimi, tespit, tazmin, tahsil, transfer, tahsilat, rücu vb. süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla,

10. Risk kabul kriterleri ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması amacıyla,

11. Sigortalının varsa geçmişte hasar bilgilerini karşılaştırılarak talepte bulunan kişi ile sigortalı bilgilerinin analiz edilmesi amacıyla,

12. Hasar ödemesi sonrası kusurlu tarafa rücu işlemlerinin yapılması amacıyla,

13. Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla,

14. Hasar ve üretim verilerini kullanarak Şirketimizin gelecek dönemler için yükümlülük ve rezerv analizlerinin yapılması amacıyla,

15. Hasar süreçlerinin incelenmesi, sonuçlandırılması ve raporlanması amacıyla,

16. Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi amacıyla,

17. Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,

18. Aktüeryal tarife çalışmaların yapılması ve gerekli işlemlerin yapılması amacıyla,

19. Oto ürün süreçlerinin yürütülmesi ve iş akışının sağlanması amacıyla,

20. Suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanına yönelik şüpheli görülen işlemlere ilişkin tüm bilgilerin kayıt altına tutularak T .C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’na bilgi verilerek hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıya,

21. Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,

22. Şirketimiz ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,

23. Satış kanalları ile iletişime geçilmesi, acente çalışma koşullarının ve devamındaki süreçlerin belirlenmesi ve yürütülmesi amacıyla,

24. Hizmet sonrası yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla,

25. Pazarlama, analiz ve memnuniyet çalışmalarının yürütülmesi amacıyla,

26. Süreçlerin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amacıyla,

27. Mevzuat uyarınca Şirketimizin ticari defterlerinin, faturalarının, ihalelerinin, çek ve bordrolarının düzenlenebilmesi ve bu işlemlere ait süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi amacıyla,

28. Mal ve ürün ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla,

29. Şirketimize ait bina, tesis ve çalışma alanlarının güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,

30. Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da Şirket telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,

31. Ticari, satın alma ve kurumsal yazışmalarımızın yürütülmesi amacıyla,

32. Gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,

33. Muhasebe kayıtlarının tutulması amacıyla,

34. Cari hesapların ve ödemelerin takibinin yapılması amacıyla,

35. Şirketimizde ve çalışma alanlarımızda güvenliğin temin edilmesi amacıyla,

36. Katıldığımız veya düzenlediğimiz etkinliklerin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,

37. Çalışan adaylarımızın işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanlarımızın özlük dosyalarının oluşturulması ve Şirketimizin İnsan Kaynakları politika ve prosedürlerinin sürdürülmesi amacıyla,

38. Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, sağlık ile ilgili hususlarda erken müdahalenin yapılabilmesi amacıyla,

39. Çalışanlarımızın moral ve motivasyonunun, performans düzeyinin, memnuniyetlerinin, birbirleriyle ve Şirketimiz ile olan etkileşimlerinin artırılması ve Şirketimize olan bağlılıklarının sağlanması amacıyla,

40. Özlük faaliyetlerinin daha etkin biçimde yerine getirilebilmesi amacıyla,

41. İş sözleşmelerinden kaynaklanan başta ücret ödeme borcu olmak üzere sair yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla,

42. İş yerinde meydana gelebilecek olaylarda disiplin sürecinin işletilebilmesi amacıyla,

43. Sponsorluk ve sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi amacıyla,

44. İş süreçleri hakkında tanıtım yapmak amacıyla,

45. Alt işveren sorumluluklarının yerine getirilebilmesi amacıyla,

46. Kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,

47. İşletme ve tesislerimizi ziyaret eden misafirlerimizin internete erişiminin sağlanması amacıyla,

48. İş yürütme programlarının hazırlanması, vardiya listelerinin hazırlanması ve uygulanması amacıyla,

49. İnsan kaynakları politika ve prosedürlerimizin hazırlanması ve yerine getirilmesi amacıyla,

50. Hukuki süreçlerin takibi ve sonuca ulaştırılması amacıyla,

51. Servis hizmetlerinin ve çeşitli lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla,

52. Şirketimizin www.unicosigorta.com.tr adresli internet sitesinin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,

53. Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla,

B. Kişisel Verilerin Aktarılması

KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer alan veri işleme amaçları dahilinde ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde işlenen kişisel verileriniz:

1. Yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve yasal düzenlemeler çerçevesinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, T.C. Çalışma Bakanlığı, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, T.C. Adalet Bakanlığı, emniyet güçleri başta olmak üzere hukuken yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, hissedarlarımıza,

2. Sigorta sözleşmelerinden kaynaklı hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasar ve rücu süreçlerinin işletilmesi, koasürans ve reasürans işlemlerinin yürütülmesi, satış sonrası hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi, risk değerlendirilmesi yapılması ve faaliyet gösterdiğimiz sektöre özgü işlemlerimizin yürütülmesi amacıyla Şirketimizin işbirliğinde bulunduğu aktüerlere, acentelere, bankalara, broker şirketlerine, reasürans şirketlerine, risk paylaşımı yapılan sigorta şirketlerine, rücu edilen sigorta şirketlerine, rücu edilen şahıs, firma ve üçüncü kişilere, asistans şirketlerine, merkezi takas ve saklama kuruluşlarına, ana hissedarlarımıza,

3. Sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla bağımsız denetim şirketlerine, hukuk danışmanlarına, tıbbi danışmanlara, bankalara, aracı kuruluşlara, aktüerya ve ekspertiz şirketlerine, denetleyici ve düzenleyici makamlara, ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşlarına,

4. Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek amacıyla hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız veya program ortağı kuruluşlara, yurt içi bankalara, ortak marka çalışması yapılan üçüncü kişilere, sözleşme imzaladığımız hizmet sağlayıcılarımıza, destek hizmeti sağlayıcılarımıza,

5. Gerekli kalite, gizlilik ve standartların oluşturulması amacıyla hizmet aldığımız tedarikçilerimize, denetim firmalarına, sertifikasyon kuruluşlarına ve bilgi güvenliği firmalarına,

6. Faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,

7. Kalite standartlarımızın yükseltilmesi, pazarlama stratejilerimizin oluşturulması amacıyla hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,

8. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve acil tıbbi müdahaleler çerçevesinde yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla sağlık kuruluşlarına, hastanelere, kanunen yetkili üçüncü kişiler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,

9. Şirketimizin faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,

10. İnsan kaynakları süreçlerimizin planlanması, yürütülmesi ve devamının sağlanması amacıyla hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza,

11. Reklam, tanıtım ve promosyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,

12. Faaliyetlerimizin denetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla denetim firmalarına ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,

13. Ödeme süreçlerimizin gerçekleştirilmesi, bankacılık ve finans işlemlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, bankalara, vergi dairelerine ve ödeme süreçlerinin denetimi ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,

14. Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,

15. İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine,

16. Talep konusu ile sınırlı bir şekilde, geçerli hukuki sebebe dayanarak referans talep eden üçüncü kişi ve kurumlara,

17. İletişim ve kargolama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kargo şirketlerine, Posta ve Telgraf Teşkilatı’na, Noterliğe,

18. Arşivimizin oluşturulması amacıyla destek aldığımız profesyonel arşiv firmalarına,

19. Şirket bünyesinde kullandığımız işletim sistemleri, bilgisayar programları, yazılımlar, bulut hizmeti ve bunların bakım ve onarımının yapılması nedeniyle kurulu yazılım firmalarına ve bu alanda faaliyet gösteren tedarikçilerimize,

20. Yurt dışı ve yurt içi seyahat ve konaklama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bu alanda hizmet veren üçüncü kişilere, turizm firmalarına, otellere, organizasyon şirketlerine, konsolosluklara, vize başvuru merkezlerine ve hukuken yetkili kişilere,

21. Müşteri ve personel memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tedarikçilerimize, araştırma ve anket firmalarına,

22. Şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine,

23. Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu ve bu alanda hizmetleri veren kurum/kuruluşlara,

24. Kambiyo, ihracat-ithalat, mali ve finansal, yasal izin ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize,

25. Etkinlik, konferans, kutlama, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla bu alanda faaliyet gösteren hizmet alınan firmalara, tedarikçilerimize,

aktarım yapabilmekteyiz.

Şirketimizce söz konusu aktarım işlemleri KVKK’nın düzenlediği hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmekte ve Şirketimizin ve/veya yukarıda sayılan firmaların kullanabileceği bilişim teknolojileri sebebiyle sunuculara veya bulut bilişim kullanılan hallerde bulut ortamına aktarılabilmektedir.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket bünyesinde bulunan kişisel veriler; KVKK’da öngörülen veri işleme şartları gözetilerek aşağıda bulunan yöntemler başta olmak üzere her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar aracılığı ile toplanmaktadır:

 • Sözleşmeler ve teklifler

 • Poliçe ve hasar işlemleri

 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen resmi yazılar

 • Kişi tarafından referans olarak belirtilen kişiler

 • Genel Müdürlük ve Şube’lere yapılan başvurular

 • İş ve çözüm ortaklarımız aracılığıyla gelen bilgilendirmeler

 • Yetkili sigorta aracılarımız: acenteler, anlaşmalı olduğumuz brokerler

 • Mobil uygulamalar

 • Yüz yüze yapılan görüşmeler

 • İnsan Kaynakları alanında destek aldığımız firmalar

 • İnternet ortamında kullanılan çerezler ve log kayıtları

 • Sosyal medya uygulamaları ve mobil uygulamalar

 • Çağrı merkezimize yapılan başvurular

 • Anket çalışmaları

 • Yetkili aracılarımız acente ve brokerlerin hizmet verdiği tüm kanallar (ATM, kiosk, internet şubesi, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, sosyal medya uygulamaları)

 • Elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılan başvurular ve görüşmeler

 • Bina, tesis ve çalışma alanlarımız içerisinde ve çevresinde CCTV ile ses ve görüntü kaydı alan cihazlar

 • Kanuni temsilci, işveren veya poliçe düzenleme yetkisine sahip kişiler

 • Fiyat karşılaştırma platformları ile üçüncü taraf hizmet sunan firmalar

 • Sağlık kuruluşları

Bu bilgiler, faaliyetlerimizin, mevzuat çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

D. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler silinecek, anonim hale getirilecek veya yok edilecektir.

E. İlgili Kişinin Hakları

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11 inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini, Şirketimizin aşağıda yazılı genel müdürlük adresine, veya https://www.unicosigorta.com.tr/iletisim-bilgileri adresinde yer alan Şube adreslerine taahhütlü mektup/noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle yazılı olarak bildirebilir. Ayrıca ilgili kişi, kisiselverim@unicosigorta.com.tr elektronik posta adresi üzerinden kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili her türlü hususta Şirketimiz ile iletişime geçebilir.

İlgili kişilerin talepleri Şirketimizce en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen Unico Sigorta A.Ş. Çerez Politikası’nı inceleyiniz.

Yasal düzenlemelerde yapılan değişikliklere bağlı olarak belirli aralıklarla işbu Aydınlatma Metni’nde güncelleme yapılması söz konusu olabilir. Metnin en güncel haline ulaşmak için düzenli aralıklarla internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Unico Sigorta A.Ş.

Mersis No: 0211006067500019

İnternet Adresi: www.unicosigorta.com.tr

Telefon Numarası: 0 850 222 28 00

Faks Numarası: 0 216 326 94 52

Kayıtlı E-Posta Adresi: unicosigorta@hs02.kep.tr

E-Posta Adresleri: unicosigorta@unicosigorta.com.tr veya kisiselverim@unicosigorta.com.tr

Genel Müdürlük Adresi: Nidakule Göztepe İş Merkezi, Merdivenköy Mahallesi, Bora Sokak, No:1, Kat: 22 ve 24 Kadıköy/İstanbul