Unico Hakkında

Unico Sigorta Kamunun Aydınlatılmasına ilişkin Bilgilendirme Politikası (*)


(*) Bilgilendirme Notu


Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Politikası ve Prosedürü, 19 Haziran 2009 tarih ve 2009/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir. Şirketimizin “Aviva Sigorta A.Ş.” olan ticaret ünvanı, ünvan değişikliğine ilişkin genel kurul kararının tescili ve 15 Eylül 2015 tarihli 8906 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı ile “Unico Sigorta A.Ş.” olarak değişmiştir. Şirketimiz 07 Aralık 2015 tarihi itibarıyla kotasyondan çıkarak halka açık olmayan anonim şirket statüsüne geçmiş, Şirketimizin tek pay sahibi (%100) Kibele B.V. olmuştur. Söz konusu tarih itibarıyla Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından re’sen Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılmıştır. Şirketimizin güncel adresi ve kamunun aydınlatılması faaliyetlerinden sorumlu kişinin iletişim bilgileri aşağıda paylaşılmaktadır:

Adres: Nidakule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Kat:22 ve 24 Kadıköy / İstanbul

İletişim Bilgileri:
Tel : 0216 547 75 75
Faks : 0216 326 94 52
E-Posta : durul.gungor@unicosigorta.com.tr

Kamunun Aydınlatılmasına ilişkin Bilgilendirme Politikası (*)

1. Aviva Sigorta (yeni ünvanı ile Unico Sigorta) Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, yüksek kalitede, şeffaf, hakkaniyetli şekilde kamuyu bilgilendirmeye yönelik bir kamuyu aydınlatma kültürü geliştirecektir.

2. Amaç

2.1. Bu politika ile Aviva Sigorta (yeni ünvanı ile Unico Sigorta) Yönetim Kuruluna, kamuyu aydınlatmaya ilişkin olarak güvenilir ve sürekli bir sürecin tarif edilmesi amaçlanmıştır.

2.2. Bu politika ile Aviva Sigorta’nın (yeni ünvanı ile Unico Sigorta) kamuyu aydınlatma hedeflerinin, kapsamının ve yetkilerinin belirlenmesi de hedeflenmektedir.

2.3. Bu politika ile aynı zamanda Aviva Sigorta (yeni ünvanı ile Unico Sigorta) Yönetim Kurulu’nun kanunlarla belirlenen şirket yönetimi sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olunması da amaçlanmıştır.

3. Kapsam

3.1. Aviva Sigorta (yeni ünvanı ile Unico Sigorta) tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile kurumsal ortaklık yapısı, mali durum performansı, mülkiyet (sermaye yapısı) ve ortaklığın yönetimi dahil anonim ortaklık ile ilgili esaslı konular kamunun aydınlatılması kapsamına girer.

4. Temel Prensipler

4.1. Yönetim Kurulu kamunun aydınlatılması prosedürü ile kamunun aydınlatılmasına ilişkin mekanizmaların etkinliğinin incelenmesi konusunda üst düzeyde sorumludur. Yönetim Kurulu şirketin kamuyu aydınlatma mekanizmalarının kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanmasına sağladığı katkının bilincindedir.

4.2. Yönetim Kurulu kamuyu aydınlatmaya ilişkin süreçlerin güvenilirliği konusunda birinci derecede sorumludur.

5. Şirket Hedefleri

5.1. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında kamunun aydınlatılmasını şirketin stratejik ve operasyonel hedefleri içinde uygulanmasını kabul ederek yönetim kuruluna yardımcı olmaktır.

6. Genel Prensipler ve Uygulama

6.1. Genel Prensipler

6.1.1. Aviva Sigorta (yeni ünvanı ile Unico Sigorta) Yönetim Kurulu bu politikada belirlenen sorumluluklarını yerine getirecekler ile sorumlulukların yerine getirilmesine ilişkin kontrol mekanizmasını oluşturacaktır.

6.2. Kamuyu Aydınlatma Güvencesi

6.2.1. Kamuyu aydınlatma fonsiyonu, operasyonel yönetimin içinde bir fonsiyon olarak tanımlanmıştır.

6.2.2. Kamuyu aydınlatmakla görevlendirilen yöneticiler denetimden sorumlu kişiler ve kurumsal yönetim kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifade ederler.

6.2.3. Kamuyu aydınlatma görevi aşağıda belirtilen esaslara uygun şekilde gerçekleştirilmelidir:

• Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve aşağıda belirtilen prensipler olmak üzere tüm profesyonel etik kurallar

• Şeffaflık
• Yüksek Kalite
• Hakkaniyet
• Gereklilik
• Ticari Sırlara Riayet
• Sadakat Yükümü ve Rekabet Yasağı
• Aviva Grubu Değerleri

6.2.4. Erişim Hakları Kamuyu aydınlatmakla görevlendirilen kişilerin görevlerini yerine getirmek amacıyla aşağıda belirtilen konu, kişi ve/veya dökümanlara erişim yetkisi vardır:

• Her türlü ortam veya mecrada depolanan, saklanan ya da işlem gören, tüm bilgi, muhasebe işlem ve kayıtları
• Yürürlükte olan anlaşma ve sözleşmeler
• Şirketin ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu,
• Ana sözleşme ve sözleşme değişiklikleri
• Şirketin tüm Yönetim Kurulu Toplantıları, Genel Kurul Toplantıları, Toplantı Gündemleri, İlanlar ve Toplantı Tutanakları, Izahnameler vs.Sermaye Artırım veya Azaltım İşlemleri
• Yasal olanlar da dahil olmak üzere şirketin tüm faaliyetleri çerçevesinde hazırlamış olduğu raporlar
• Yatırımcılara yönelik bilgi, belge ve kayıtlar

Bunun yanında kamuyu aydınlatmakla görevli çalışanların;
Bağımsız dış denetçiler, kurumsal yönetim kurulu ve yöneticilerle yakın işbirliği içinde olmalı ve bilgilendirilmelidirler.

6.2.5. Hedefler

Kamuyu Aydınlatma Hedefleri • Şirket Yönetim Kurulu; şirket üst düzey yöneticileri ile yerel grup ve denetim komitelerini, tüm pay sahiplerini, menfaat sahiplerini, çalışanları ve kamuyu kurumsal yönetim ilkeleri ve kamuyu aydınlatma prensipleri çerçevesinde grup politikalarına da uygun olarak bilgilendirme güvencesi sunmaktadır.

• Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde grup politikalarına uygun olarak yüksek kalitede, şeffaf ve hakkaniyetli şekilde kamuyu aydınlatma kültürü oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.

6.2.6. Kapsam Kamuyu aydınlatma faaliyetleri temel olarak Aviva Sigorta (yeni ünvanı ile Unico Sigorta) tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile kurumsal ortaklık yapısı, mali durum performansı, mülkiyet (sermaye yapısı) ve ortaklığın yönetimi dahil anonim ortaklık ile ilgili esaslı konuları kapsamaktadır.

6.3. Raporlama Kamuyu aydınlatmakla ilgili olarak üçer aylık dönemlerde rapor hazırlanacaktır.

7. Sorumluluk

7.1. Yönetim Kurulu

7.1.1. Yönetim Kurulu Kamuyu Aydınlatma Politikasının ve Kamuyu Aydınlatma Prosedürünün oluşturulmasından sorumludur.

7.1.2. Yönetim Kurulu Kamuyu Aydınlatma Politikasının ve Kamuyu Aydınlatma Prosedürünü Genel Kurulun bilgisine sunmakla yükümlüdür. Yönetim kurulu aynı zamanda bu politika ve prosedürdeki değişiklikleri de Genel Kurulun bilgisine sunmakla yükümlüdür.

7.1.3. Yönetim Kurulu şirket yönetiminin Kamuyu Aydınlatma Politikası ve Kamuyu Aydınlatma Prosedürü çerçevesinde kamuyu bilgilendirip bilgilendirmediğini de kontrol etmekle sorumludur.

7.1.4. Yönetim Kurulu bu görevi yerine getirmek üzere şirket içinden yönetici atayabilir.

7.2.Şirket Yönetimi

7.2.1. Şirket Üst Yönetimi Kamuyu Aydınlatma Politikasını ve Kamuyu Aydınlatma Prosedürünü uygulamakla yükümlüdür. Şirket yöneticileri şirket yönetimine ilişkin çalışmaları dahilinde kamuyu aydınlatmaya yönelik olarak aşağıdakileri yerine getirmelidir:

• Kamunun aydınlatılması gereken konuları takip etmek ve Yönetim Kurulunun dikkatine sunmak üzere belirlemek ve değerlendirmek,
• Sermaye Piyasası Kurulunun yayımladığı Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında Kamunun Aydınlatılması işlevini yerine getirmek.