Unico Hakkında

KAMUNUN AYDINLATILMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Unico Sigorta A.Ş. (“Şirket”), T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın yayımladığı 27/04/2011 tarih ve 2011/8 sayılı Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge uyarınca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, yüksek kalitede, şeffaf, hakkaniyetli şekilde kamuyu bilgilendirmeye yönelik bir kamuyu aydınlatma kültürü geliştirmeyi hedefler. Şirket, Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Politikası (“Politika”) ile birlikte Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatlarda yer alan maddelerin yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkelerini de, yönetim çizgisinin ayrılmaz bir parçası olarak benimsemiştir.

 • 1Amaç 

  • Bu Politika ile Şirket Yönetim Kurulu’na ticari sır niteliği taşımayan ve rekabet avantajının korunması amacıyla gerekli olan bilgiler dışındaki bilgiler için kamuyu aydınlatmaya ilişkin olarak güvenilir, zamanında, güncel, kolay erişilebilir ve sürekli bir sürecin tarif edilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda Şirketin kamuyu aydınlatma hedeflerinin, kapsamının, yetkilerinin, şekil ve şartlarının belirlenmesi, Şirket Yönetim Kurulu’nun kanunlarla belirlenen sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olunması amaçlanmıştır. 

 • 2Kapsam 

  • Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile Şirketin ortaklık yapısı, mali durum performansı, sermaye yapısı ve Şirketin yönetimi dahil Şirket ile ilgili esaslı konular, kamunun aydınlatılması kapsamına girer. 

 • 3Temel Prensipler 

  • Yönetim Kurulu, kamunun aydınlatılmasına ilişkin mekanizmaların etkinliğinin incelenmesi ve kamuyu aydınlatmaya ilişkin süreçlerin güvenilirliği konusunda üst düzeyde sorumludur ve Şirketin kamuyu aydınlatma mekanizmalarının, kurumsal yönetim ilkelerine uyum sürecine sağladığı katkının bilincindedir. 

 • 4İnternet Sitesi 

  1. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve sair mevzuat ile Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bilgilendirme faaliyetini etkin olarak yürütebilmek amacıyla kurumsal internet sitesi oluşturmuştur. Şirketin internet sitesinin adresi www.unicosigorta.com.tr’dir. 

  2. Şirketin internet sitesinde 28/10/2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin “İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu” başlıklı 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan bilgiler, Şirketin internet sitesinde yer almaktadır. 

  3. Buna ek olarak, Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge uyarınca Şirket internet sitesinde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır. 

   1. Türkçe ve İngilizce olarak Şirkete ait kurumsal bilgiler, 

   2. Ticaret sicili bilgileri, 

   3. Esas sözleşme, 

   4. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili bilgiler, 

   5. Bağımsız denetim raporları ile dipnotları da içerecek şekilde cari yıl ve son beş yıla ait mali tablolar, 

   6. Şirketin misyonu ve vizyonu. 

 • 5Genel Prensipler ve Uygulama 

  • Genel Prensipler 

   • Yönetim Kurulu, bu Politika’da belirlenen sorumluluklarını yerine getirecek ve sorumlulukların yerine getirilmesine ilişkin kontrol mekanizmasını oluşturacaktır. Şirket, kamunun aydınlatılması yükümlülüğünü aşağıda belirtilen genel prensipler çerçevesinde gerçekleştirecektir. 

   • Şeffaflık Prensibi; Şirketin mali durumu, performansı, mülkiyet ve yönetim yapıları gibi temel konularla ilgili gerçek, yeterli, açık ve karşılaştırılabilir bilgilerin, olması gereken zamanda kamuya açıklanmasını ifade etmektedir. 

   • Ticari Sır Prensibi ve Etik Kurallar; Şirketin ticari sırlarının güvenliği ve korunması esastır. Ancak menfaat sahiplerinin bilgi alma hakkının kullanılmasında Şirket doğruluk, dürüstlük ve iyiniyet kurallarına uymakla yükümlüdür. 

   • Yüksek Kalite Prensibi; Şirket, kamuya açıklanacak bilgilerin yüksek kalitede muhasebe ve Uluslararası Muhasebe Standartları çerçevesinde, mali ve mali olmayan kamuyu aydınlatma ve denetleme standartlarına uygun olarak hazırlanmasını, denetlenmesini ve kamuya açıklanmasını temin etmekle yükümlüdür. 

   • Gereklilik Prensibi; Pay sahibinin münferit bilgi talebinin karşılanabilmesi için bilgi talep edilen olayın Şirketin genel durumunun gerçeğe uygun olarak değerlendirilmesi ya da görüşülmekte olan gündem maddesi veya maddeleri hakkında işin esasına uygun kararlar verilebilmesi yani pay sahibinin haklarını bilinçli bir şekilde kullanabilmesi için gerekli olmalıdır. 

   • Hakkaniyet Prensibi; Şirket tüm pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin kanunen ve esas sözleşme ile tanınan haklarının gerekli ve yeterli şekilde korunmasını sağlayacak şekilde bilgilendirilmelerini sağlar. 

   • Sadakat Yükümü ve Rekabet Yasağı; Pay sahipleri Şirkete ait belgeleri genel kurulun açık izni ve yönetim kurulu kararı ile tetkik edebilir. Bu tetkikat neticesinde incelenen ticari defter ve belgelerden öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere hiçbir ortak Şirketin iç sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Ortaklar, her ne şekilde olursa olsun sonradan ortaklık hakkını kaybetmiş olsa dahi Şirkete ait iç sırları daima gizli tutmaya mecburdur. 

 • 6Kamuyu Aydınlatma Güvencesi 

  • Kamuyu aydınlatma fonksiyonu, operasyonel yönetimin içinde bir fonksiyon olarak tanımlanmıştır. 

  • Kamuyu aydınlatmakla görevlendirilen yöneticiler, denetimden sorumlu kişiler ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını yerine getirirler. 

  • Kamuyu aydınlatma görevi, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bu Politikada belirtilen genel prensipler başta olmak üzere tüm profesyonel etik kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. 

  • Erişim Hakları 

   • Kamuyu aydınlatmakla görevlendirilen kişilerin, görevlerini yerine getirmek amacıyla aşağıda belirtilen konu, kişi ve/veya dokümanlara erişim yetkisi vardır: 

    • Her türlü ortam veya mecrada depolanan, saklanan ya da işlem gören, muhasebe işlem ve kayıtları, 

    • Yürürlükte olan sözleşmeler, 

    • Şirketin ortaklık yapısı, 

    • Esas sözleşme, 

    • Şirketin tüm Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantı gündemleri, toplantı tutanakları, izahnameler, sermaye artırım veya azaltım işlemleri, 

    • Şirketin tüm faaliyetleri çerçevesinde hazırlamış olduğu raporlar. 

  • Kamuyu Aydınlatma Hedefi 

   • Kamuyu aydınlatmakla görevlendirilen kişilerin, görevlerini yerine getirmek amacıyla aşağıda belirtilen konu, kişi ve/veya dokümanlara erişim yetkisi vardır: 

    • Yönetim Kurulu, Şirket üst yönetimi ile tüm pay sahiplerini, menfaat sahiplerini, çalışanlarını ve kamuyu, kurumsal yönetim ilkeleri ve kamuyu aydınlatma prensipleri çerçevesinde bilgilendirme güvencesi sunmaktadır. 

    • Yönetim Kurulu, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yüksek kalitede, şeffaf, zamanında, güncel ve kolay erişilebilir şekilde kamuyu aydınlatma kültürü oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. 

  • Kamuyu Aydınlatma Aracı 

   • Şirket, kamuyu esas olarak internet sitesi vasıtasıyla bilgilendirecektir. Yönetim Kurulu ve üst yönetim, kamunun aydınlatılması işlevini gerekli gördükleri zamanlarda basın veya diğer yollarla gerçekleştirebilirler. 

   • Şirketin internet sitesinde yayınladığı bilgi ve belgelerin her hakkı saklıdır. Yayınlanan bilgi ve belgelerin hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde fotokopi, faks veya herhangi bir araç ve yöntemle çoğaltılarak basılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. İnternet sitesi kullanıcıları, bu sitedeki bilgi ve belgeleri yalnızca bilgi edinme amacıyla kullanabilir. Şirketin internet sitesindeki bilgi ve belgelerin değiştirilmiş suret veya kopyalarından Şirket sorumluluk kabul etmemektedir. 

   • Şirket, Şirketin internet sitesi ile bağlantılı siteler veya diğer sitelerdeki bilgi ve belgelerden sorumluluk kabul etmemektedir. 

   • Şirket, internet sitesinde yayınlanan bilgi ve belgelerin güncel ve doğru olduğunu temin etmektedir. Bununla birlikte kullanıcı, teknik veya diğer faktörler nedeniyle sehven oluşan hata veya bilgi eksikliği/yanlışlığı veya internet hatlarında ortaya çıkan problem halleri bu maddeden istisnadır. Şirket olası problemleri önleyici tedbirleri almaya çalışacak ancak tedbirlere rağmen oluşacak zararlardan sorumluluk kabul etmeyecektir. 

   • Şirket, internet sitesine ulaşılamamasından doğan veya doğacak zarar veya kayıplardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Şirketin internet sitesine ulaşılamaması halinde menfaat sahipleri, Şirkete yazılı başvuru yaparak bilgi talebinde bulunabilirler. Şirket yazılı bilgi taleplerini en kısa sürede cevaplandırır. 

 • 7Sorumluluk 

  • Yönetim Kurulu 

   • Yönetim Kurulu, bu Politikanın oluşturulmasından ve yürütülmesinden sorumludur. 

   • Yönetim Kurulu, Şirket üst yönetiminin bu Politika çerçevesinde kamuyu bilgilendirip bilgilendirmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu, bu görevi yerine getirmek üzere Şirket içinden yönetici atayabilir. 

   • Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun izlenmesi için bir Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturur. Kurumsal Yönetim Komitesine, Şirket Yönetim Kurulundan bir üye başkanlık eder. Komitenin görevi, ilkelere uyum sağlanması için gerekli çalışmaları yürütmek, yönetim kuruluna bu amaçla önerilerde bulunmak ve şirketin ilkelere uyumunu izlemektir. 

  • Üst Yönetim 

   • Şirket Üst Yönetimi, bu Politikayı uygulamakla yükümlüdür. Şirket yöneticileri, Şirket yönetimine ilişkin çalışmaları dahilinde kamuyu aydınlatmaya yönelik olarak aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmelidir: 

   • Kamunun aydınlatılması gereken konuları takip etmek ve Yönetim Kurulu’nun dikkatine sunmak üzere belirlemek ve değerlendirmek, 

   • T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın yayımladığı Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge kapsamında kamunun aydınlatılması işlevini yerine getirmek. 

  • Usul 

   • Kamunun aydınlatılması faaliyetleri, Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Politikası çerçevesinde gerçekleştirilir. 

   • Pay sahipleri ile tüm menfaat sahipleri, Şirkete yöneltecekleri soruları yazılı olarak bildirmelidir. Şirket, pay sahibi ve menfaat sahiplerinin sorularını yazılı olarak bu Politikada yer alan esaslar ve prensipler çerçevesinde cevaplandırır. Şirketin adres, telefon, faks, elektronik posta ve kayıtlı elektronik posta (KEP) bilgileri aşağıda yer almaktadır; 

    • Unico Sigorta A.Ş. Genel Müdürlük 

    • Adres : Nidakule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Kat:22 ve 24 Kadıköy / İstanbul 

    • Telefon : 0216 547 75 75 

    • Faks : 0216 326 94 52 

    • E-posta : unicosigorta@unicosigorta.com.tr 

    • KEP : unicosigorta@hs02.kep.tr 

 • 8Raporlama 

  • Şirket tarafından kamuya açıklanacak faaliyet raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ve mevzuata uygun olarak hazırlanmalıdır. 

  • Şirket, kurumsal yönetim ilkelerine uyuma ilişkin değerlendirmelerini içeren raporu her yılın Mart ayında Şirket Yönetim Kurulu’na sunmalı ve bir örneğini T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına göndermelidir. 

  • Şirketin internet sitesinde kamuya açıklanacak finansal tablolar ve dipnotları, mevzuat ve uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde hazırlanmalı ve uygulanan muhasebe politikaları finansal tablo dipnotlarında yer almalıdır. Finansal tablolar ve dipnotları mevzuat ve uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde bağımsız denetim raporunda yer alan hususlar çerçevesinde düzeltilmelidir.