Hayatınızı kolaylaştıracak, keyifli içerikleri ile Unico Blog yayında. Hemen Keşfet

Yasal Bilgilendirmeler

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Unico Sigorta A.Ş.(“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek, sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere kanunlar ve sair ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda, açık rıza alındığı durumlarda veya acentelerimiz ve diğer iş ortaklarımız aracılığıyla vermiş olduğumuz hizmetler ve yükümlülüklerin ifası için üçüncü kişilere açıklayabilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

Kişisel verilerin işlenme amaçları:

Kişisel veriler; sigorta teklifleri, sigorta poliçeleri kapsamında sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, sigortacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel verilerin aktarılması:

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler, denetleyici ve düzenleyici makamlar ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile; Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, Sigortacılık Kanunu madde 31/A'da sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilere; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı gibi kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarlara, sigorta aracılarına, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklere, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemleri:

Kişisel verileriniz, Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Çağrı Merkezi, İnternet Şubesi, dijital kanallar ve sigorta aracıları ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştirakleri, işbirliği yapılan program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.

Kişisel verilerinizin güvenliği:

Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğini korumaya önem verilmektedir. Bu doğrultuda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, zarar veya kayba karşı korumak için gerekli güvenlik önlemler alınmaktadır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca haklarınız:

Kanun uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanun’da sayılan istisnai haller saklı kalmak üzere Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen itiraz haklarınızı kullanma, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Toplanan Kişisel Veriler

İnternet sitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz kisiselverim@unicosigorta.com.tr adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.