Yasal Bilgilendirmeler

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat ("KVKK") uyarınca, Unico Sigorta A.Ş. (“Unico”) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda belirtilen çerçevede, toplanacak, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek, ayrıntılarına yer verilen detaylarda aktarılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde ve ilgili Kanun’da belirtilen genel ilkelere bağlı kalmak şartı ile işlenebilecektir. Unico, kişisel verilerinizin gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en güvenilir seviyede teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almakta, sistem alt yapısı ve internet sunumlarını güvenilir seviyede tutmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Unico, Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamında size sunabileceğimiz sigortacılık faaliyetlerinin ve yükümlülüklerinin ifası kapsamında zorunlu olarak alınması gereken bilgilerin (sigorta tekliflerinin hazırlanması, sigorta primlerinin belirlenmesi, poliçe düzenlenmesi, hasar işlemine ilişkin süreçlerde dahil olmak üzere taleplerinizin yönetilmesi, poliçe yenileme teklifi yapılması vb.) yanı sıra fiyatlandırmaların yapılması, en iyi ürün ve hizmeti sağlamak amacıyla gerekli olduğunun değerlendirildiği özel nitelikli veriler de dahil olmak üzere kişisel verilerinizi (“Kişisel Veriler”) hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak kanunlarda düzenlenen usul ve esaslara uygun olarak, kanunlarda yer alan hallerde veya açık rızanız ile yasal sürelerde ve hukuka uygunluk sebepleri devam ettiği sürece kullanmakta, işlem yapanın veya yaptıranın bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmekte, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemekte, işlemekte, mevzuat, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymakta, talep edilen sigortacılık faaliyetlerini gerçekleştirebilmek, diğer ürün/hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek için aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar ile paylaşabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kişisel verileriniz; Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum veya kuruluşlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere sigorta sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla anlaşmalı servislerimizle, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu md. 31/A'da sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişiler, yeni ürün sunmak, pazarlama faaliyeti yapabilmek amacıyla, acentelerimiz, aracılarımız, sigortacılık faaliyeti kapsamında reasürans işlemleri nedeniyle yurt içinde veya yurt dışındaki reasürans şirketleri, sigorta brokerları, sigortacılık hizmetinin sunulması için Kişisel Verilerin paylaşımının gerekli olduğu özel veya resmi kişi veya kuruluşlar ile denetleyici ve düzenleyici makamlar ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, ana hissedarlarımız, yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı veya program ortağı kuruluşlara ve yurtiçi, yurtdışı bankalara, ortak marka çalışması yapılan üçüncü kişilerle, hasar kabul veya risk değerlendirmesi konularında hizmet alınan kişi veya kuruluşlara, sözleşme imzaladığımız hizmet sağlayıcılarımıza, destek hizmeti sağlayıcılarına, denetim şirketleri, asistans şirketleri, araştırma şirketleri, hizmet aldığımız sözleşmeli hukuk büroları, arşiv ve kargo şirketleri ve diğer iş ortaklarımıza mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir.

Şirketimizce söz konusu aktarım işlemleri KVKK’nın düzenlediği hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmekte ve Şirketimizin ve/veya yukarıda sayılan firmaların kullanabileceği bilişim teknolojileri sebebiyle yurtdışındaki sunuculara veya bulut bilişim kullanılan hallerde bulut ortamına aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler değişkenlik gösterebilmekte ve Kişisel Verileriniz Şirketimizin sözleşme düzenlenmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerinin tam ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla; poliçe düzenlenmesi, sigorta priminin belirlenmesi, sigorta teminatı kapsamındaki durumlarda ödeme yapılabilmesi, reasürans veya koasürans işlemleri, suistimallerin önlenmesi gibi sigortacılık faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla doğrudan Şirketimiz (Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri/Şube gibi) tarafından veya acenteler, anlaşmalı olduğumuz brokerler gibi yetkili sigorta aracılarımız tarafından veya işbirliği içinde olduğumuz iş ortakları, üçüncü kişiler, mobil uygulamamız, acentelerin hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla ( ATM, kiosk, internet şubesi, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, sosyal medya vb her türlü yazılı, sözlü, elektronik kanallardan), Şirket çağrı merkezi gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla bizzat şahsınızdan veya üçüncü kişilerden veya yasal mercilerden kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda yer verilen sebeplerle başvurmanız halinde Şirketimiz taleplerinizi en geç otuz gün içerisinde cevaplandıracaktır. Başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”), söz konusu Tebliğ’in değişmesi halinde ise yeni düzenlemelerde belirtilen başvuru usulü ile tarafımıza iletebilirsiniz. Başvurunuzda Tebliğ’de belirtilen bilgilerin bulunmasının zorunlu olduğunu ve başvurunuzun sonuçlandırılması işleminin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’de belirtilen ücretin tarafından alınabileceğini hatırlatmak isteriz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği ve Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Toplanan Kişisel Veriler

Şirketimiz kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğini korumaya önem verilmektedir. Bu doğrultuda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, zarar veya kayba karşı korumak için gerekli güvenlik önlemler alınmaktadır.

Çerez teknik iletişim dosyası olup, bir internet sitesi kullanıcısının kullanılmakta olduğu internet tarayıcısı aracılığı ile kullancının cihazına ( bilgisayar ve/veya cep telefonu tarayıcısı) gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Kullanmakta olduğunuz internet sitemize yaptığınız ziyaretler esnasında bahsi geçen çerezler kullanabilmekte ve Şirketimizce bırakılan çerezler tarafımızca erişilebilmektedir.

Web sitesimizin performanslı şekilde çalışması, alt yapı sisteminin sorunsuz bir şekilde yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi ve siz ziyaretçilerimize gelişmiş, kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için bahse konu çerezler kullanılmaktadır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi, saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre, IP adresi ve/veya cihaz tanımlayıcı bilgiler yer alabilir. İnternet sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz kisiselverim@unicosigorta.com.tr adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.